Tajemnice Różańca

Część pierwsza — tajemnice radosne

  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
                      Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38).
  • Nawiedzenie świętej Elżbiety
                      A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1,43).
  • Narodzenie Jezusa
                     Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,11)
  • Ofiarowanie Jezusa w świątyni
                    Oto Ten przeznaczony jest... na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34).
  • Odnalezienie Jezusa w świątyni
                   Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2,46).

Część druga — tajemnice światła

  • Chrzest Jezusa w Jordanie         
                      A gdy Jezus został ochrzczony... głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3,16-17). 
  • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
                      Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono... także Jezusa i Jego uczniów (J 2,1-2).
  • Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
                     Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,14-15).
  • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
                     Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę... Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe... Z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie" (Łk 9,28.35).
  • Ustanowienie Eucharystii
                     To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22,19).

Część trzecia — tajemnice bolesne

  • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
                     Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich (Mt 26,39).
  • Biczowanie Jezusa
                     Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19,1).
  • Cierniem ukoronowanie Jezusa
                     Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18,37).
  • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
                      Jeśli kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8,34)
  • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
                      Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jezusa (Łk 23,33).

Część czwarta — tajemnice chwalebne

  • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
                     Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do Nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom" (Łk 24,45-47).
  • Wniebowstąpienie Chrystusa
                     W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... Idę przygotować wam miejsce (J 14,2).
  • Zesłanie Ducha Świętego
                     I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4).
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
                     Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem (J 17,24).
  • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
                    Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie (Ap 3,21).