Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Za ludzi młodych, zwłaszcza w Ameryce
Łacińskiej, aby naśladując Maryję, odpowiadali na powołanie Pana, by
przekazywać światu radość płynącą z Ewangelii.
Luty
Intencja powszechna: Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary
handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy.
Marzec
Intencja ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie, zwłaszcza te,
które są prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa i aby ich prawa
były uznawane.
Kwiecień
Intencja powszechna: Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych,
przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie,
by ratować życie innych.
Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków
Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei
dla tego kontynentu.
Czerwiec
Intencja ewangelizacyjna: Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i
pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność
najuboższym.
Lipiec
Intencja powszechna: Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem
na rzecz ochrony mórz i oceanów.
Sierpień
Intencja ewangelizacyjna: Aby rodziny, dzięki życiu pełnemu modlitwy i
miłości, stawały się coraz bardziej «laboratoriami humanizacji».
Wrzesień
Intencja powszechna: Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość,
działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie
miała ostatniego słowa.
Październik
Intencja ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową
wiosnę misyjną w Kościele.
Listopad
Intencja powszechna: Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty
religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu,
spotkania i pojednania.
Grudzień
Intencja powszechna: Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki,
by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych,
którzy cierpią.
Watykan, 13 lutego 2018 r.
FRANCISZEK