Wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi...

       Kolejna katecheza, którą odczytujemy w naszym kościele w Roku Wiary, odsłania następną tajemnicę zawartą w Credo. Wierzymy w Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Prawda ta daje odpowiedź na podstawowe pytania: skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, jaki jest początek świata i człowieka oraz jaki jest cel ludzkiego życia?

 1. Bóg jest Stworzycielem

Pierwsze zdanie Biblii brzmi: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1). W tych słowach Pisma Świętego są zawarte trzy prawdy. Po pierwsze, wieczny Bóg dał początek temu wszystkiemu, co istnieje. Po drugie, tylko Bóg jest Stwórcą i po trzecie, całość tego, co istnieje, zależy od Boga. Świat nie powstał zatem w wyniku jakiejś konieczności, ślepego przeznaczenia czy przypadku. Świat pochodzi z wolnej woli Boga, i został stworzony z niczego. Ta prawda wiary niesie także ożywiającą nadzieję w życiu duchowym. Ponieważ Bóg stwarza z niczego, może także, przez Ducha Świętego, dać życie grzesznikom, stwarzając w nich serce czyste (por. Ps 51,12).

2. Bóg stworzył niebo i ziemię - świat niewidzialny i świat widzialny

W Credo wyznajemy także prawdę, że Bóg jest Stwórcą nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Ziemia jest światem ludzi (por. Ps 55,23), zaś niebo oznacza własne „miejsce” Boga Ojca (por. Mt 5,16) oraz wskazuje rzeczywistość, w której adorują Go aniołowie. Również każdy wierny ma u swego boku Anioła Stróża, by prowadził go do zbawienia. To pocieszająca i budząca nadzieję prawda wiary.

            Bóg, który jest Miłością stworzył tylko dobre duchy. Według Pisma Świętego diabeł, to upadłe stworzenie duchowe, które sprzeciwiło się Panu Bogu. Chrześcijanie powinni z całą powagą traktować złośliwość i przebiegłość szatana, ale mają też pamiętać, że Jezus odniósł nad nim pełne zwycięstwo (por. Mt 12,29) i dlatego zjednoczeni z Chrystusem są w stanie przeciwstawić się szatanowi (por. Ef 6,10-18; Jk 4,7; 1 P 5,9-10).

            Oprócz aniołów i wszystkich rzeczy niewidzialnych Bóg stworzył także świat widzialny. Pismo Święte objawia, że wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i piękne. Zatem każda niszcząca ingerencja człowieka w świat materialny jest równocześnie umniejszeniem chwały Bożej, ponieważ celem stworzenia jest chwała Boża.

3.  Człowiek jest koroną i centrum wszystkich stworzeń

Katechizm przypomina, że człowiek jest koroną i centrum wszystkich stworzeń. O tej jego wyjątkowości świadczą cztery podstawowe prawdy. Po pierwsze, człowiek został stworzony „na obraz Boży”. Po drugie, w swojej własnej naturze jednoczy on świat duchowy i świat materialny. Po trzecie jest stworzony jako „mężczyzna i kobieta” i po czwarte, Bóg obdarzył go swoją przyjaźnią.

            Z Objawienia Bożego dowiadujemy się, że człowiek został stworzony na obraz Boży i jako jedyne spośród wszystkich stworzeń widzialnych jest „zdolny do poznania i miłowania swego Stwórcy” (KDK 12). Wszystko, co Bóg stworzył oddał pod jego panowanie (por. Rdz 1,28). Z tego też powodu człowiek powinien szanować dobroć każdego stworzenia. Unikać nieuporządkowanego wykorzystywania rzeczy stworzonych.

Człowiek został stworzony jako istota cielesno-duchowa. Przyjęcie tej prawdy wiary ma bardzo ważne znaczenie, zwłaszcza dzisiaj, kiedy rozpowszechniane są błędne koncepcje rozumienia człowieka. Jan Paweł II tę fałszywą koncepcję nazywabłędem antropologicznym, który jest wynikiem niewłaściwego rozumienia rzeczywistości. Człowiek zostaje w niej zredukowany tylko do sfery cielesnej. Dlatego należy powrócić do prawdy zawartej w Piśmie Świętym.

Teksty biblijne podkreślają również, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Prawda ta jest bardzo ważna, zwłaszcza dzisiaj, gdy niektórzy wprowadzają zamęt w ludzkie umysły zmieniając definicję płci i wprowadzając jeszcze inne jej rodzaje, jak np. homoseksualista, transseksualista czy też biseksualista. Otwiera to furtkę do tego, aby domagać się legalizacji tzw. związków partnerskich. Tymczasem zgodnie z wolą Bożą tylko zdolny do małżeństwa mężczyzna i zdolna do małżeństwa kobieta mogą zawrzeć związek małżeński
(por. Mt 19,4-6).

Katechizm przypomina, że Bóg obdarzył przyjaźnią człowieka stworzonego na swój obraz. Stwórca umieścił go w raju i powołał do świętowania szabatu. Sam Bóg siódmego dnia odpoczął. Tego odpoczynku Boga nie należy rozumieć powierzchownie, jako swego rodzaju braku działania, ale jako zachwyt nad swoim stwórczym dziełem, które było bardzo dobre (Rdz 1,31).

Przypominanie tej prawdy jest ważne dzisiaj, gdy powszechna stała się praktyka „weekendu”, rozumianego, jako cotygodniowy czas odpoczynku, często z dala od stałego miejsca zamieszkania. Stopniowo niedziela zatraca pierwotny sens i staje się jedynie zakończeniem tygodnia. W ten sposób horyzont człowieka tak się zacieśnia, że nie pozwala mu dojrzeć nieba. Nawet odświętnie ubrany często nie potrafi już świętować.

4. Bóg czuwa nad stworzonym światem - Opatrzność Boża 

PanBóg stworzył wszechświat i podtrzymuje go w istnieniu przez swoją Opatrzność. W ten sposób Stwórca z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu. Bóg pozwala ludziom współpracować w sposób wolny z Jego zamysłami. Pewną tajemnicę stanowi dopuszczenie przez Boga istnienia fizycznego i moralnego zła. Bóg ją wyjaśnia przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, aby zwyciężyć zło. Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby nie wyprowadzał z niego dobra drogami, które poznamy i zrozumiemy w pełni, dopiero w życiu wiecznym.

5Zakończenie  

Prawda, że Bóg stworzył niebo i ziemię, wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialnedotyczy fundamentu życia ludzkiego i daje odpowiedź na podstawowe pytania. Nadaje sens ludzkiemu życiu i właściwie ustawia hierarchię wartości. W liturgii wyznamy tę prawdę raz jeszcze. Niech jej lepsze rozumienie opromienia naszą chrześcijańską codzienność.

 

Opracował:

Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna